Test Page

Библиотечно-информационният център на ТУ-София (БИЦ) се намира в самостоятелна сграда към учебен блок 2.         

Библиотеката осигурява комфортна и добре обезпечена технически среда за самоподготовка на студентите и научно-изследователска дейност на преподавателския състав.

Test Page

БИЦ разполага с 216 работни места, от които 126 компютъризирани;
БИЦ предлага:

- електронен каталог на библиотечните ресурси;

- достъп до електронните ресурси на ScienceDirect, SpringerLink, Emerald Engineering, EBSCOhost, както и цитатните бази данни SCOPUS и Web of Science;

- достъп до съвременни CAD, CAM, CAE и др. системи за проектиране, симулация и моделиране.

Test Page

БИЦ е информационен център на Българския инс - титут по стандартизация (8 работни места в Компютърна зала 2, ет. 2), откъдето могат да се четат стандарти, покриващи множество инженерни, стопански и др. области.

Test Page

Библиотеката разполага с над 130 000 тома науч -     на и образователна литература в областта на инженерните и стопански науки. Информацията за наличните книги, периодични издания и електронни ресурси са видими от електронния каталог.

Test Page

Конферентната зала разполага с 65 места и е обо -   рудвана със съвременни системи за видеоконферен -тна връзка, за симултантен превод и мултимедийна техника. Във фоайето има място за кафе паузи и излагане на постери.

Залата може да бъде наемана.

Новини
Надолу Нагоре

Copyright © 2023 ТУ-София - ЦИР