faculties_present_img

Електронни ресурси на библиотеката - преглед

В БИЦ на ТУ-София имате достъп до:

1.   Пълнотекстови бази данниScience Direct, Springer Link, EBSCOHost, Emerald Engineering с авторитетни издания притежаващи Impact Factor, предназначени за научно-изследователска работа, и покриващи фундаменталните дисциплини като математика и физика, електро-инженерство, електроника, машиностроене, мениджмънд, право, икономика и много други.

2.   Рефератни бази дании: SCOPUS и Web of Science нa Thompson Reuters
двете най-големи в световен мащаб с индексирани над 90 милиона записа  (формат - резюме, ключови думи, библиографска информация). Функционалността на сайтовете позволява да се търсят цитиранията на автор през годините, представят различни наукометрични визуализации на базата на тази информация.

3.   Базата данни на Българския институт по стандартизация и пълен текст на стандарти.

4.   Информация от Патентно ведомство на Република България и пълен текст на патенти.

5.   Националният каталог на академичните библиотеки в България. (Своден каталог НАБИС) Той дава възможност на всички потребители едновременно и от едно място да търсят в интегрираните каталози, дигиталните колекции, платените бази данни и списания на библиотеките, учредили Фондация НАБИС (Централна библиотека на Българската академия на науките, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Американски университет в България) и на нейните асоциирани членове (29 бибилотеки на университети и висши училища от страната).

6.   Научен Репозиториум на ТУ-София, съдържащ научно-конферентна дейност, както и учебни материали. В момента има дигитализирани 4 колекции: Годишник на Техническия университет, Международна научна конференция „МЕНИДЖМЪНТ И ИНЖЕНЕРИНГ", учебни материали -техники и технологии (ДЧЕОПЛ), Чуждоезиково обучение в ТУ-София.
 

Може да получите инфромация и съдействие при работа от служител на Библиотечно-информационният център за всички налични електронни ресурси.

 

Copyright © 2023 ТУ-София - ЦИР