faculties_present_img

Нови Книги в БИЦ на български език - декeмври 2018

ЗАГЛАВИЕ Сигнатура Местоположение
C/С++ : практическо програмиране в примери, Денис Колисниченко, София, Aсе- невци, 2017

Ч 004.432 /К 78 

екземпляри

Свободен достъп
Python : решения на практически задачи, D. K. Academy, Прев. Влади Владев, София, Асеневци, 2018

Ч 004.432/Р 99

екземпляри

Свободен достъп
JavaScript в примери и задачи, Алексей Василев, Асеневци, София 2018 

Ч 004.434/В 24 

екземпляри

Свободен достъп
JavaScript & jQuery : Практическо програмиране, Денис Колисниченко, София, Асеневци, 2014 

Ч 004.434/К 78

екземпляри

Свободен достъп
jQuery - практическо програмиране за начинаещиДенис Колисниченко, София, Асеневци, 2018 

Ч 004.434 / К 78

екземпляри

Свободен достъп
SQL практическо програмиране, Денис Колисниченко, София, Асеневци, 2018 

Ч 004.65 / К 78

екземпляри

Свободен достъп
Висша математика в задачи : с решения и теми за изпит : Ч. 3, Марин С. Маринов, Софттрейд, 2012

Ч 51/М 31

екземпляри

Свободен достъп
Електромеханични устройства, Ганчо Божилов, Емил Соколов, Нови знания, София, 2010

Ч 621.313/Б 56

екземпляри

Свободен достъп
Информационна теория на дискретните изчислителни системи, Марин Маринов, София, Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2013

Ч 519.85 /М 31

екземпляри

Свободен достъп
Машинознание, Цанко Недев, Александър Лилов, София, Софттрейд, 2011

Ч 621.8.01 /Н42

екземпляри

Свободен достъп
Невербални аспекти в чуждоезиковото обучение : екстралингвистичен "4D" подход към езика, Ивайло Пеев, Издателство на ТУ, София, 2018 

б 27127 

екземпляри

Заемна
Организационен мениджмънт : управление на стопански и административни организации, мениджмънт на индустриани предприятия, Панайот Ганчев, Софттрейд 2013

Ч 658.012/Г 22 

екземпляри

Свободен достъп
Електромеханични устройства : ръководство за лабораторни упражнениия, Петя Димитрова, Адриан Иванов, София, Нови знания, 2010

Ч 621.313/Д 59

екземпляри

Свободен достъп
Съвременни подходи за програмиране с PHP 7D. K. Academy, прев. от рус. Влади Владев, София, Асеневци, 2018

Ч 004.434/С 96

екземпляр


Свободен достъп
Техническо документиране: ръководство за упражнения на студентите от електротехнически факултет, Василка Станчева, Калинка Тодорова, София, Софттрейд, 2004

Ч 62:744/С 70  

екземпляр

Свободен достъп
Химия на елементите и техните съединения, Елена Киркова, София, Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2013

Ч 54/К 58   

екземпляр

Свободен достъп


​към дата : 15.1.2019 г.

 

Copyright © 2023 ТУ-София - ЦИР