Патенти

БИЦ на ТУ е  информационна точка на Патентно ведомство на Република България. В БИЦ имате достъп до Espacenet (разработен от Европейския патентен офис  и националните членове от Европейската патентна организация и съдържащ повече от 70 милиона патентни записа.) Сайтът предлага превод на резюмето на всички европейски езици и за някои от патентите наличен пълен текст на езика на патентоподателя в pdf формат с графики и илюстрации.

Имате достъп и до BPO On-line , където може да получите актуална информация за публикуваните заявени и регистрирани по национален ред промишлени дизайни и марки.

Чрез сайта получавате и  достъп до електронното издание на  „Официален бюлетин на Патентното ведомство“ от 2006 до настоящият брой през  2014 г, където може да намерите:

- заявки и патенти за изобретения;
- заявки за европейски патенти и издадени европейски патенти с действие на територията на Р България;
- регистрирани полезни модели;
- заявки за регистрация на марки и регистрирани марки, колективни и сертификатни марки
- географски означения;
- регистрирани промишлени дизайни;
- топологии на интегралните схеми;
- актуална информация за действащите патенти, прекратили действието си патенти и възстановени патенти;
- промени в публикуваните заявки за изобретения;
- вписвания в Държавните регистри на обектите на индустриалната собственост;
- списък на представителите по индустриална/интелектуална собственост, вписвания и промени в него и др.

 

Copyright © 2023 ТУ-София - ЦИР