Test Page

Библиотечно-информационният център на ТУ-София (БИЦ) се намира в самостоятелна сграда към учебен блок 2.         

Библиотеката осигурява комфортна и добре обезпечена технически среда за самоподготовка на студентите и научно-изследователска дейност на преподавателския състав.

Test Page

БИЦ разполага с 216 работни места, от които 126 компютъризирани;
БИЦ предлага:

- електронен каталог на библиотечните ресурси;

- достъп до електронните ресурси на ScienceDirect, SpringerLink, Emerald Engineering, EBSCOhost, както и цитатните бази данни SCOPUS и Web of Science;

- достъп до съвременни CAD, CAM, CAE и др. системи за проектиране, симулация и моделиране.

Test Page

БИЦ е информационен център на Българския инс - титут по стандартизация (8 работни места в Компютърна зала 2, ет. 2), откъдето могат да се четат стандарти, покриващи множество инженерни, стопански и др. области.

Test Page

Библиотеката разполага с над 130 000 тома науч -     на и образователна литература в областта на инженерните и стопански науки. Информацията за наличните книги, периодични издания и електронни ресурси са видими от електронния каталог.

Test Page

Конферентната зала разполага с 65 места и е обо -   рудвана със съвременни системи за видеоконферен -тна връзка, за симултантен превод и мултимедийна техника. Във фоайето има място за кафе паузи и излагане на постери.

Залата може да бъде наемана.

За библиотеката

За библиотеката

Всичко необходимо за едно д... Прочети още...

Електронни ресурси

Електронни ресурси

Електронно съдържание за всички.... Прочети още...

Новини
Надолу Нагоре

Copyright © 2018 ТУ-София - ЦИР