faculties_present_img

Правила за ползване

  Регистрация на читатели

 

Регистрацията на читателите се извършва от отдел Обслужване на читатели на Заемна служба.и включва:

► Вписване на данните на читателя в библиотечно-информационната система;

► Издаване на електронна читателска карта или активиране на ISIG или служебна карта, като електронна читателска карта.

Регистрирането на читателите се извършва след представяне на:

► За студенти и докторанти – заверена студентска книжка и документ за самоличност.

► За преподаватели и служители – документ за самоличност и служебна карта.

► За външни потребители – документ за самоличност.

За регистрацията на читателите се заплаща такса, по утвърден от Ректора Ценоразпис за услугите на БИЦ.

При промяна на данните в личната карта, читателят е длъжен да уведоми служителя на Заемна служба.

При регистрация читателите се запознават с видовете услуги, които могат да получат и с правата и задълженията, които поемат съгласно разпоредбите на тези правила.

 

Посещения

 

Посещенията в БИЦ стават след индивидуална идентификация в системата за достъп на входа, чрез електронна читателска карта.

При наличие на багаж ползването на гардероба на БИЦ е задължително и безплатно.

Забравени или загубени вещи се съхраняват в заемна служба, в срок до 30 дни и се връщат при поискване на притежателите им след надлежно описание на вещите и легитимиране.

Внасянето на собствени книги в читалните зали е разрешено след обявяването им пред служителите от Заемна служба.

 

 

Поръчване и ползване на библиотечни материали

 

Читателят може да ползва библиотечни материали от книгохранилищата, справочния фонд и фонда на свободен достъп.

Заемането за временно ползване вкъщи се извършва на Заемна служба.

За вкъщи не се заемат библиотечни материали от Справочен фонд и маркираните с етикет книги от фонд „Свободен достъп“.

Наведнъж се поръчват не повече от 5 заглавия.

Максималният срок за ползване на книгите е 6 месеца, а за книгите до 3 екземпляра за 2 месеца.

При неспазване на определения срок за връщане на заетия библиотечен материал, читателят заплаща неустойки, по утвърден от ректора ценоразпис за услугите на БИЦ.

 

Ползване на компютърните работни места

 

Ползването на компютърните системи в БИЦ е безплатно и само с образователна цел.

Компютърните зали се ползват съгласно разпоредбите на Раздел ІІІ от настоящия правилник и след запознаване с Инструкция за безопасност при работа с компютри, утвърдени от Ректора на ТУ-София.

Компютърна зала І е предназначена за ползването на специализиран софтуер в процеса на самоподготовка по учебния процес.

Всички компютърни работни места от тип Sun Ray client се ползват с личен account, който се получава след предварително попълнена заявка по образец.

 

Права и задължения на читателите

 

Читателите имат право:

► Да получат информация за правата и задълженията си, както и допълнителна информация свързана с дейността на БИЦ.

► Да ползват безплатно интернет и специализирания софтуер в БИЦ само с образователна цел.

► Да заемат за вкъщи библиотечни материали от основния фонд и фонд „Свободен достъп“, с изключение на маркираните с допълнителен етикет библиотечни материали.

► Да заемат библиотечни материали от други библиотеки от страната и чужбина чрез Междубиблиотечно заемане.

 

Читателите са задължени:

Да спазват и да поддържат реда в БИЦ, в т.ч. да не ползват мобилни телефони, да не внасят храни и напитки, да не пушат.

► Да оставят обемисти чанти, раници и връхно облекло на гардероба.

► Да се запознаят с Инструкцията за действия при пожари и Инструкцията за безопасност при ползване на компютрите в БИЦ, утвърдени от Ректора на ТУ-София.

► Да не истналират нелицензирни и други софтуерни продукти.

► Да не увреждат библиотечните материали, да пазят книгите чисти, да не подчертават, да не правят бележки по полетата, да не прегъват и да не късат страници или части от страници, да не водят записки на лист, поставен върху библиотечния материал.

Възстановяване от нарушителите на похабената или унищожената литература или увреден инвентар, се извършва чрез:

Заплащане от читателя на обезщетение в трикратен размер при похабяване или унищожаване на библиотечен материал или

Възстановяване на загубен библиотечен материал със същото заглавие или близък по тематика библиотечния материал.

 

Можете да прочетете пълния текст на Правилника за обслужване на читатели тук.

 

Copyright © 2023 ТУ-София - ЦИР