faculties_present_img

Достъп до БДС от библиотеката

БИЦ е информационен център на Българския институт по стандартизация.  Достъпът е осигурен само за служители, преподаватели и студенти на ТУ-София и се извършва на обособени работни места в компютърна зала 2 на II етаж на БИЦ след попълнена заявка за създаване на индивидуален потребителски account.

Техническият университет има достъп до пълния текст на стандартите в следния пакет от области:

- Акустика, ергономия, защита от пожар, качество на почвите, характеризиране на отпадъци, метрология, горива,     ж.п. техника, материали за пътна маркировка, техническа документация
- Асансьори 
- Безопасност на машини
- Въртящи се електрически машини, електроизолационни материали
- Електрически апарати за ниско напрежение
- Електрически кабели
- Електрически уредби в сгради
- Електроенергетика
- Електромагнитна съвместимост
- Електронни елементи и електронни устройства, алармени системи
- Изпитвания без разрушаване и механични изпитвания на стомани и стом. продукти
- Кабели с оптични влакна 
- Интелигентни транспортни системи и логистика
- Медицински устройства – Директива 93/42/ЕЕЦ
- Наномехатроника  ​
- Размерни вериги, Резба, Лагери, Щифтове, Пружини, Шайби, Предавки зъбни
- Светлина и осветление,  силови кондензатори
- Системи за управление и оценяване на съответствието 
- Спортни съоръжения
- Стомана и стоманени продукти, изисквания
- Текстил  
- Техническа документация на продукт, Изисквания към геометрията на продукта,  
  Технически чертежи, Единна система за конструкторска документация
- Цветни метали и сплави, леярство

Пакетът предстои да бъде допълван и обновяван.

Кратко ръководство за достъп до базите данни на БДС в БИЦ

 

Copyright © 2018 ТУ-София - ЦИР